statystyka

AKTUALNOŚCI

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ PIENIĘŻNĄ?

Osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska mogą korzystać z określonych preferencji podatkowych w podatkach dochodowych.

Preferencje podatkowe wynikają z faktu, że stowarzyszenie Royal Rangers Polska realizuje cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednocześnie posiada status organizacji pożytku publicznego.

OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska na dwa sposoby:

1. Obniżenie podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Górną granicą odliczenia jest 6% dochodu tj. analogicznie jak w przypadku podstawy opodatkowania - różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizn. Ograniczenie 6% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwota, która pomniejsza podstawę odliczenia podatku nie może być jednocześnie kwotą, która pomniejsza dochód, określony w pkt 2 wyjaśnienia.
Powyższe warunki są uregulowane w art. 26 ust. 1 pkt 9, ust. 6a, 6b oraz ust. 7 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.).

2. Obniżenie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżenie nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym. Zmniejszenie obejmuje wpłaty dokonane za dany rok podatkowy oraz okres do złożenia rozliczenia, nie później jednak niż do końca upływu terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego (do końca kwietnia). Dlatego termin na dokonanie wpłaty obejmuje cały rok podatkowy oraz cztery miesiąca następujące po roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego jest dowód wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Zmniejszenie wpłaty może być dokonane jeśli kwota nie pomniejszyła podstawy wyliczenia podatku określonej w pkt 1 wyjaśnienia.
Uwaga: Kwota darowizny na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska może albo pomniejszyć podstawę opodatkowania zgodnie z punktem 1 albo pomniejszyć podatek zgodnie z punktem 2. Podatnik musi zdecydować, które zwolnienie wybiera, co do określonej kwoty. Niemniej jednak podatnik może korzystać z dwóch zwolnień, co do różnych, wpłaconych kwot.

Przykład:

Andrzej Kowalski osiągnął za 2008 r. przychody opodatkowane w kwocie 50 000,00 zł oraz koszty ich uzyskania w kwocie 25 000,00 zł. Podstawa obliczenia podatku po zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 20 000,00 zł. Podatnik dokonał dwóch darowizn na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska w kwocie 500,00 zł i 250,00 zł. Podatnik może pomniejszyć podstawę wyliczenia podatku o kwotę dokonanej darowizny 500,00 zł. Górną granicą odliczenia jest 6% podstawy obliczenia podatku, czyli kwota 1200,00 zł (20 000,00 zł x 6%). Podstawą obliczenia podatku po zmniejszeniu jej o darowiznę będzie kwota 19 500 zł. Kwota po pomniejszeniu o składki zdrowotne wynosi 18 000,00 zł. Należny podatek stanowi kwotę 2 889,92 zł. 1% podatku stanowi kwotę 28,90 zł. O taką kwotę podatnik może pomniejszyć podatek należny za rok podatkowy z tytułu wpłaty w kwocie 250,00 zł. Podatkiem należnym do zapłaty do urzędu skarbowego będzie kwota 2 861,02 zł (2 889,92 zł - 28,90 zł).

OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mogą obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Górną granicą odliczenia jest 10% dochodu tj. analogicznie jak w przypadku podstawy opodatkowania - różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizn. Ograniczenie 10% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Wszystkie powyższe warunki są uregulowane w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 1c oraz 1g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmian.). Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej przez osobę prawną na rzecz stowarzyszenia Royal Rangers Polska należy sporządzić:

deklarację CIT - D INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH

deklarację CIT - 2/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU. W części B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU należy w pozycji 17 wpisać kwotę darowizny na stowarzyszenie Royal Rangers Polska oraz przenieść ją (ewentualnie powiększyć o inne kwoty darowizn) do pozycji 21.

deklarację CIT - 8/O (deklaracja roczna) INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU. W części B.3. ODLICZENIA OD DOCHODU należy w pozycji 39 wpisać kwotę darowizny na stowarzyszenie Royal Rangers Polska oraz przenieść ją (ewentualnie powiększyć o inne kwoty darowizn) do pozycji 41 deklaracji oraz dalej do pozycji 45.

CIT - 2 (deklaracja zaliczkowa) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. W pozycji 28 w części D.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA OD DOCHODU należy przenieść kwotę wykazaną w pozycji 21 z deklaracji CIT-2/O. Dalej tę kwotę należy przenieść do pozycji 30 (ewentualnie zwiększyć o inne kwoty darowizn wykazane w pozycji 29)

CIT - 8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. W pozycji 28 w części D.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA OD DOCHODU należy przenieść kwotę wykazaną w pozycji 21 z deklaracji CIT-2/O. Dalej tę kwotę należy przenieść do pozycji 30 (ewentualnie zwiększyć o inne kwoty darowizn wykazane w pozycji 29).

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894