statystyka

AKTUALNOŚCI

POWRÓT DO BEZPOŚREDNIEJ DZIAŁALNOŚCI SKAUTOWEJ

Z powodu stanu epidemii w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, mając dodatkowo na uwadze treść § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878), Kwatera Główna RRP określa niniejszym obowiązujące w całym Royal Rangers Polska wytyczne dla organizacji zbiórek zastępów i drużyn oraz spotkań kadry instruktorskiej.

Kwatera Główna RRP przyjmuje następujący harmonogram powrotu do bezpośredniej działalności skautowej, który przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I: od dnia 25 maja 2020 r. możliwe będą spotkania kadry instruktorskiej (18+), w grupach do 20 osób.

Etap II: od dnia 30 maja 2020 r. możliwe będą zbiórki skautów, wszystkich grup wiekowych (6+), w grupach do 20 osób.

Kwatera Główna RRP rekomenduje, aby osoby zdające w tym roku: egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wstrzymały się z uczestniczeniem w zbiórkach i spotkaniach do czasu ukończenia egzaminów.

Informacje odnośnie Skautowej Akcji Letniej zostaną przekazane po zatwierdzeniu przez GIS wytycznych w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19. Wytyczne będą obowiązywały zarówno obozy jak i wszystkie biwaki z nocowaniem.

Kwatera Główna RRP odwołuje Trening Instruktorski.

WYTYCZNE:

Spotkania kadry instruktorskiej, w miarę możliwości, powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie spotkania na świeżym powietrzu, odbywa się ono w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.

Zbiórki skautów, odbywają się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.

Komendanci szczepów są odpowiedzialni za wdrożenie wytycznych w szczepach oraz podejmują ostateczne decyzje o organizacji spotkań kadrowych.

Drużynowi podejmują ostateczne decyzje odnośnie zorganizowania zbiórek skautów i są odpowiedzialni za ich przeprowadzenie zgodnie z wytycznymi.

Organizator spotkania lub zbiórki, przed rozpoczęciem, informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.

Ogólne zasady zbiórek i spotkań:

1. Uczestniczą tylko osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.royalrangers.pl w dziale POBIERZ.

3. Osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć po złożeniu każdorazowo pisemnego oświadczenia o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.royalrangers.pl w dziale POBIERZ.

4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) oraz środki dezynfekujące. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

5. Do czasu istnienia obowiązku noszenia maseczek, uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos (za pomocą np.: maski, jednorazowej maseczki, tkaniny lub przyłbicy). Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność zastosowanych środków ochrony osobistej.

6. Wchodząc na spotkanie i wychodząc z niego należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.

7. Należy zachować dystans społeczny między osobami wynoszący minimum 2 m.

8. W trakcie działań należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami.

9. W trakcie działań należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.

10. Jeśli do uczestnictwa niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.

11. Prowadzący sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki/spotkania, a następnie niszczy.

12. W trakcie nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.

13. Uczestnika, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe, takie jak: złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować. Taki uczestnik musi opuścić spotkanie lub być odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich). Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

14. Organizatorzy zbiórek i spotkań powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.royalrangers.pl/aktualności.

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894